மகரிஷியின் மணிமொழிகள்

“உயிருக்குள்ளாகத் தெய்வமே அறிவாக இருக்கிறது –
என்று விளக்கிக் காட்டுவது தான் அகத்தவப்பயிற்சி”.
“அறிவு என்பது அறியப்படுவது.
ஞானம் என்பது உணரப்படுவது.”
“அறிவை ஏடுகளில் பெறலாம்.
ஞானத்தை தவத்தால் பெறலாம்.”
“ஆறாவது அறிவைக் கொண்ட
இந்த மனிதனின் வாழ்வின் நோக்கம்,
அறிவு முழுமை பெறவேண்டும் என்பதே.”
“அறிவு – உண்மை. மெய்ப்பொருள் நிலை”.
“அண்டத்தில் கடவுளாய் அழைக்கப் படுபவன்
பிண்டத்தில் உயிரெனப் பேசப் படுகிறான்
கண்டத்தின் மேலே கருவில் நிலைத்தவன்
அண்டத்தும் பிண்டத்தும் அவனையே காண்கின்றான்”.
– தத்துவஞானி வேதாத்திரி மகரிஷி.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kovaiyellowpages HomeNews HomeDonate

Enjoy this Site? Please spread the word :)

error: Content is protected !!