அர்த்தநாரீஸ்வரர்

ஆண் என்பவன் வலிமையின் அடையாளம்,
பெண் என்பவள் வளமையின் அடையாளம்….
வளமையை காப்பதே வலிமை ஆகும்,
வளமை இல்லாமல் வலிமை இல்லை,
வலிமை இல்லாமால் வளமை இல்லை……
இதுவே சக்தி சிவம்… அல்லது அர்த்தநாரீஸ்வரர்

அர்த்தநாரீஸ்வரர்
அர்த்தநாரீஸ்வரர்
Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kovaiyellowpages HomeNews HomeDonate

Enjoy this Site? Please spread the word :)

error: Content is protected !!